jQuery 变量数字相加

js中,一个变量和一个数字相加,得到的是相连之后的结果。

比如,var a = “1” + 2,结果为12,比如我在 input 框中取出值,并使其加一,

var num = $(“.inputNum”).val() + 1; 结果就是相连接,加 eval 也无效。

解决方案:将字符串转为 js 内部对象 Number ,这样整型实型数都可以用。

jQuery Code:

$(document).ready(function() {
    var sum = 8;
    sum = sum + Number($(".inputNum").val());
    alert(sum);
});

HTML Code:

<input type="text" class="inputNum" value="100" />

《jQuery 变量数字相加》有1个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注